Cấm làm việc trên cao khi có:

Cấm làm việc trên cao khi có:

A. Gió tới cấp 6

B. Mưa to nặng hạt

C. Giông sét

D. Cả a, b, c đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng