Công tác kiểm tra của cán bộ kỹ thuật cần chú ý kiểm tra vào các thời gian nào sau đây:

Công tác kiểm tra của cán bộ kỹ thuật cần chú ý kiểm tra vào các thời gian nào sau đây:

A. Đầu tuần, cuối tuần, đầu giờ, cuối giờ

B. Trước ngày lễ, sau ngày lễ

C. Thời gian thực hiện kế hoạch nước rút

D. Cả 3 câu đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng