Sự nổ của các bình chịu áp suất cao là hiện tượng:

Sự nổ của các bình chịu áp suất cao là hiện tượng:

A. Nổ vật lý

B. Sự nổ của kim loại chảy lỏng

C. Nổ hóa chất

D. Tất cả các câu đều đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng