Nhiệt dung riêng trung bình của khí thực có trị số phụ thuộc vào:

Nhiệt dung riêng trung bình của khí thực có trị số phụ thuộc vào:

A. Nhiệt độ của vật

B. Quá trình

C. Quá trình và nhiệt độ của vật

D. Số nguyên tử trong phân tử

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng