Cấp chính xác bộ truyền bánh răng được chọn dựa trên:

Cấp chính xác bộ truyền bánh răng được chọn dựa trên:

A. tính công nghệ bộ truyền

B. vận tốc vòng tới hạn khi bộ truyền làm việc

C. điều kiện ăn khớp bánh răng

D. tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng