Khi tính toán thiết kế bánh răng, để tránh hiện tượng gãy răng, ta tính theo độ bền:

Khi tính toán thiết kế bánh răng, để tránh hiện tượng gãy răng, ta tính theo độ bền:

A. uốn

B. mõi

C. dập

D. kéo

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng