Câu nào sau đây chỉ đặc điểm của thông số trang thái.

Câu nào sau đây chỉ đặc điểm của thông số trang thái.

A. Để xác định trạng thái của chất môi giới

B. Chỉ thay đổi khi có sự trao đổi năng lượng giữa hệ nhiệt động với môi trường xung quanh

C. Sự thay đổi một thông số trang thái luôn luôn làm thay đổi trạng thái của chất môi giới

D. Cả 3 câu đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng