Trong nhiệt động lực học, trạng thái của chất môi giới:

Trong nhiệt động lực học, trạng thái của chất môi giới:

A. Là hình thái tồn tại của vật chất: Rắn, lỏng, hơi

B. Là tổng hợp các tính chất vật lý của vật chất

C. Cả câu a. và b. đều đúng

D. Cả câu a. và b. đều sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng