Hệ nhiệt động trong các loại máy nhiệt sau, hệ nào là hệ nhiệt động hở:

Hệ nhiệt động trong các loại máy nhiệt sau, hệ nào là hệ nhiệt động hở:

A. Động cơ đốt trong

B. Máy lạnh

C. Chu trình Rankin của hơi nước

D. Cả 3 câu đều đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng