Cấu trúc nào sau đây có chức năng vận chuyển có chọn lọc các chất vào ra tế bào?

Cấu trúc nào sau đây có chức năng vận chuyển có chọn lọc các chất vào ra tế bào?

A. Màng sinh chất

B. Màng nhân

C. Bộ máy Golgi

D. Nhân.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng