Chất môi giới hay được sử dụng là khí hoặc hơi vì có độ biến thiên thể tích theo nhiệt độ:

Chất môi giới hay được sử dụng là khí hoặc hơi vì có độ biến thiên thể tích theo nhiệt độ:

A. Vừa phải

B. Nhỏ

C. Tương đối lớn

D. Lớn

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng