Chương trình đào tạo cử nhân luật ở Trung Quốc khá giống với các quốc gia thuộc dòng họ nào?

Chương trình đào tạo cử nhân luật ở Trung Quốc khá giống với các quốc gia thuộc dòng họ nào?

A. Civil law

B. Common law

C. Luật La Mã

D. The natural law

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng