Cho đến nay lịch sử lập hiến Trung Quốc đã tồn tại mấy bản Hiến pháp?

Cho đến nay lịch sử lập hiến Trung Quốc đã tồn tại mấy bản Hiến pháp?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng