Dòng họ pháp luật XHCN ra đời vào thời điểm nào?

Dòng họ pháp luật XHCN ra đời vào thời điểm nào?

A. Thế kỷ XVII

B. Thế kỷ XVIII

C. Thế kỷ XIX

D. Thế kỷ XX

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng