Đại lượng nào sau đây là thông số trạng thái của chất môi giới:

Đại lượng nào sau đây là thông số trạng thái của chất môi giới:

A. Thể tích

B. Thể tích riêng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng