Chất lượng sản phẩm là:

Chất lượng sản phẩm là:

A. Những tính năng và đặc điểm của sản phẩm/dịch vụ mà nhà sản xuất công bố

B. Những tính năng và đặc điểm của sản phẩm/dịch vụ được khách hàng biết đến

C. Những tính năng và đặc điểm của sản phẩm/dịch vụ góp phần thoả mãn nhu cầu nói ra hay không nói ra của khách hàng

D. Không có câu nào đúng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng