Chọn phương án thích hợp điền vào chỗ trống trong câu sau: “chất lượng của dịch vụ _________ đồng nhất.”

Chọn phương án thích hợp điền vào chỗ trống trong câu sau: “chất lượng của dịch vụ _________ đồng nhất.”

A. Thường

B. Không

C. Thường không

D. Không thêm gì

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng