Chất lượng của trang bị nối đất có thể bị giảm do ảnh hưởng của các yếu tố nào đây:

Chất lượng của trang bị nối đất có thể bị giảm do ảnh hưởng của các yếu tố nào đây:

A. Độ ẩm

B. Tác động cơ học

C. Ăn mòn do hóa chất

D. Cả ba loại trên đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng