Chế độ không tải của máy biến áp là chế độ:

Chế độ không tải của máy biến áp là chế độ:

A. Thứ cấp hở mạch, sơ cấp đặt vào điện áp U1

B. Sơ cấp hở mạch, thứ cấp đặt vào tải

C. Sơ cấp đặt vào nguồn điện áp U1, thứ cấp đặt vào tải

D. Cả sơ cấp và thứ cấp đều hở mạch

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng