Chế độ không tải của máy biến áp là chế độ mà:

Chế độ không tải của máy biến áp là chế độ mà:

A. Sơ cấp hở mạch, thứ cấp cũng hở mạch

B. Thứ cấp đặt vào tải, sơ cấp đặt vào nguồn u1

C. Thứ cấp hở mạch. Sơ cấp đặt vào nguồn điện áp u1

D. Thứ cấp nối qua tải. Sơ cấp hở mạch nguồn

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng