Chi phí sử dụng vốn của công ty được định nghĩa là tỷ suất mà công ty phải trả cho ________ mà công ty sử dụng để tài trợ cho đầu tư mới trong tài sản.

Chi phí sử dụng vốn của công ty được định nghĩa là tỷ suất mà công ty phải trả cho ________ mà công ty sử dụng để tài trợ cho đầu tư mới trong tài sản.

A. Nợ

B. Cổ phần thường và (hoặc) lợi nhuận giữ lại

C. Cổ phần ưu đãi

D. Tất cả các câu trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng