Cho biết trường hợp nào sau đây là đúng:

Cho biết trường hợp nào sau đây là đúng:

A. P 10, AVC 5, FC 500, Qmax 200, thv 6 tháng

B. P 10, AVC 10, FC 500, Qmax 200, thv 6 tháng

C. P 10, AVC 5, FC 450, Qmax 200, thv 9 tháng

D. P 20, AVC 10, FC 1000, Qmax 200, thv 14 tháng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng