Mức độ ảnh hưởng của __________ phản ánh mức độ thay đổi của lợi nhuận trước thuế và lãi vay do sự thay đổi của doanh thu tiêu thụ (hoặc sản lượng hàng hóa tiêu thụ)

Mức độ ảnh hưởng của __________ phản ánh mức độ thay đổi của lợi nhuận trước thuế và lãi vay do sự thay đổi của doanh thu tiêu thụ (hoặc sản lượng hàng hóa tiêu thụ)

A. Đòn bẩy kinh doanh

B. Đòn bẩy tài chính

C. Đòn bẩy chung

D. Đòn bẩy tổng hợp

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng