Chi phí nào dưới đây được gọi là chi phí theo khoản mục:

Chi phí nào dưới đây được gọi là chi phí theo khoản mục:

A. Chi phí vật tư mua ngoài

B. Chi phí bằng tiền khác

C. Chi phí nhân công

D. Chi phí vật tư trực tiếp dùng cho sản xuất

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng