Đâu là nội dung thuộc phần nguồn vốn?

Đâu là nội dung thuộc phần nguồn vốn?

A. Phải thu từ khách hàng

B. Đầu tư ngắn hạn

C. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

D. Quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng