Một chi tiết máy làm bằng thép (m = 6) chịu ứng suất σ trong 4,5.10$^{5}$ chu trình. Biết giới hạn mỏi dài hạn σ$_{r}$ = 120Mpa và số chu trình cơ sở N$_{0}$ = 106 chu trình. Ứng suất giới hạn σ$_{lim}$ (MPa) của chi tiết máy là:

Một chi tiết máy làm bằng thép (m = 6) chịu ứng suất σ trong 4,5.10$^{5}$ chu trình. Biết giới hạn mỏi dài hạn σ$_{r}$ = 120Mpa và số chu trình cơ sở N$_{0}$ = 106 chu trình. Ứng suất giới hạn σ$_{lim}$ (MPa) của chi tiết máy là:

A. 137

B. 150

C. 120

D. 127

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Nếu N ≥ N$_{0}$ => σ$_{gh}$ = σ$_{r}$

$_{\(N < {N_0} \Rightarrow {\sigma _{gh}} = {\sigma _r}\sqrt[m]{{\frac{{{N_0}}}{N}}} = {\sigma _r}{K_L};{K_L} = \sqrt[m]{{\frac{{{N_0}}}{N}}}\)}$