Chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán nợ trong khoảng thời gian ngắn là:

Chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán nợ trong khoảng thời gian ngắn là:

A. Hệ số thanh toán nợ tổng quát

B. Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn

C. Hệ số thanh toán nợ dài hạn

D. Hệ số thanh toán lãi vay

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng