Chiến lược nào sau đây là chiến lược kém hiệu quả nhất của người thách thức thị trường:

Chiến lược nào sau đây là chiến lược kém hiệu quả nhất của người thách thức thị trường:

A. Chiến lược tăng cường quảng cáo và khuyến mãi

B. Chiến lược chiết khấu giá cao hơn

C. Chiến lược đổi mới sản phẩm

D. Chiến lược cải tiến dịch vụ

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng