Đâu là cơ hội để doanh nghiệp tăng năng suất dịch vụ:

Đâu là cơ hội để doanh nghiệp tăng năng suất dịch vụ:

A. Khách hàng thường phải điền vào những mẫu theo quy định nhưng không cần thiết.

B. Nhân viên luôn sẵn sàng phục vụ theo yêu cầu của khách hàng

C. Nhân viên hiện đã làm việc hết năng suất

D. Tất cả các câu trên đều sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng