Chiến lược dẫn đầu chi phí thấp thuộc cấp chiến lược nào sau đây:

Chiến lược dẫn đầu chi phí thấp thuộc cấp chiến lược nào sau đây:

A. Cấp công ty

B. Cấp đơn vị kinh doanh chiến lược

C. Cấp chức năng

D. Cấp ngành

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng