Một trong 3 chiến lược cạnh tranh tổng quát của M. Porter là:

Một trong 3 chiến lược cạnh tranh tổng quát của M. Porter là:

A. Khác biệt về lý tính

B. Khác biệt về thương hiệu

C. Khác biệt hoá sản phẩm

D. Khác biệt về quan hệ

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng