Chiều quay của từ trường trong động cơ không đồng bộ 3 pha:

Chiều quay của từ trường trong động cơ không đồng bộ 3 pha:

A. Phụ thuộc vào thứ tự pha A, B, C của hệ thống dòng 3 pha.

B. Không phụ thuộc vào thứ tự pha của hệ thống dòng 3 pha.

C. Chỉ phụ thuộc vào pha A của hệ thống dòng 3 pha.

D. Không phụ thuộc vào thứ tự các pha B và C của hệ thống.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng