Cho 1 loại ren có ký hiệu M16 x 0.75, ký hiệu này mang ý nghĩa:

Cho 1 loại ren có ký hiệu M16 x 0.75, ký hiệu này mang ý nghĩa:

A. ren hệ Anh, đường kính vòng trong là 16mm, bước ren là 0.75mm

B. ren hệ mét, đường kính vòng ngoài là 16mm, bước ren là 0.75mm

C. ren ống, đường kính vòng trong là 16mm, bước ren là 0.75mm

D. ren vuông, đường kính vòng ngoài là 16mm, bước ren là 0.75mm

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng