Ren hệ mét có:

Ren hệ mét có:

Ký hiệu ren là:

A. K

B. L

C. M

D. N

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng