Cho biết sơ đồ kích từ cho MP điện như hình vẽ dưới là sơ đồ kích từ kiểu:

Cho biết sơ đồ kích từ cho MP điện như hình vẽ dưới là sơ đồ kích từ kiểu:

A. song song

B. nối tiếp

C. hỗn hợp

D. độc lập

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng