Máy phát điện một chiều thường được phân loại theo kiểu kích từ.

Máy phát điện một chiều thường được phân loại theo kiểu kích từ.

A. Dòng kích từ cho máy nếu lấy từ nguồn riêng (accu hay máy phát điện khác) gọi là máy điện kích từ độc lập.

B. Dòng kích từ cho máy nếu lấy từ nguồn riêng (accu hay máy phát điện khác) gọi là máy tự kích từ.

C. Dòng kích từ cho máy nếu lấy ngay từ bản thân máy điện gọi là máy điện kích từ độc lập.

D. Dòng kích từ cho máy nếu lấy từ bên ngoài gọi là kích từ phụ thuộc.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng