Đơn vị nào sau đây là đơn vị tính của năng lượng:

Đơn vị nào sau đây là đơn vị tính của năng lượng:

A. kcal/h

B. kWh

C. J/s

D. BTU/h

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng