Cho bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng (tiếp xúc ngoài): m = 3, Z$_{1}$ = 25, Z$_{2}$ = 75, n$_{1}$=1200 vòng/phút. Đường kính vòng đỉnh da1 của bánh dẫn là:

Cho bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng (tiếp xúc ngoài): m = 3, Z$_{1}$ = 25, Z$_{2}$ = 75, n$_{1}$=1200 vòng/phút. Đường kính vòng đỉnh da1 của bánh dẫn là:

A. 75.

B. 67,5

C. 81.

D. Tất cả đều

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng