Cho bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng (tiếp xúc ngoài): m = 3, Z$_{1}$ = 25, Z$_{2}$ = 75, n$_{1}$=1200 vòng/phút. Khoảng cách giữa hai trục là:

Cho bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng (tiếp xúc ngoài): m = 3, Z$_{1}$ = 25, Z$_{2}$ = 75, n$_{1}$=1200 vòng/phút. Khoảng cách giữa hai trục là:

A. 140

B. 150.

C. 155

D. Tất cả đều sai.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng