Cho bộ truyền xích có D$_{1}$= 20 mm, D$_{2}$= 40 mm, khoảng cách trục A =100mm. Xác định chiều dài L xích?

Cho bộ truyền xích có D$_{1}$= 20 mm, D$_{2}$= 40 mm, khoảng cách trục A =100mm. Xác định chiều dài L xích?

A. 290,25

B. 295,25

C. 298,25

D. 285,25

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng