Cho bộ truyền bánh trụ răng thẳng (tiếp xúc ngoài): m = 2.5 mm, Z$_{1}$ = 20 răng, Z$_{2}$ = 40 răng, n$_{1}$=1200 vòng/phút. Đường kính vòng chân răng d$_{f2}$ của bánh bị dẫn là:

Cho bộ truyền bánh trụ răng thẳng (tiếp xúc ngoài): m = 2.5 mm, Z$_{1}$ = 20 răng, Z$_{2}$ = 40 răng, n$_{1}$=1200 vòng/phút. Đường kính vòng chân răng d$_{f2}$ của bánh bị dẫn là:

A. 93,75.

B. 90.

C. 90,75.

D. Tất cả đều sai.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng