Cho bộ truyền trục vít – bánh vít có: m=2, Z$_{1}$=1, q=5. Xác định đường kính vòng chân ren trục vít d$_{f1}$?

Cho bộ truyền trục vít – bánh vít có: m=2, Z$_{1}$=1, q=5. Xác định đường kính vòng chân ren trục vít d$_{f1}$?

A. 5,2 mm

B. 5,1mm

C. 5mm 

D. Tất cả đều sai.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng