Trong truyền động trục vít – bánh vít, trục vít có các dạng sau:

Trong truyền động trục vít – bánh vít, trục vít có các dạng sau:

A. Trục vít thân khai, trục vít hình vuông, trục vít hình thang, trục vít tam giác.

B. Trục vít thân khai, trục vít Acsimet, trục vít Convolute. 

C. Trục vít hình vuông, trục vít hình thang, trục vít tam giác, trục vít Acsimet.

D. Trục vít thân khai, trục vít tam giác, trục vít Acsimet, trục vít Convolute. 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng