Cho bu lông ghép lỏng chịu lực dọc trục 100000N, số bu lông i = 4. Ứng suất kéo cho phép của bu lông là 160Mpa. Xác định đường kính tối thiểu chân ren:

Cho bu lông ghép lỏng chịu lực dọc trục 100000N, số bu lông i = 4. Ứng suất kéo cho phép của bu lông là 160Mpa. Xác định đường kính tối thiểu chân ren:

A. 14,1 mm

B. 13,1 mm

C. 12,1 mm

D. 11,1 mm

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

\({d_1} \ge 2\sqrt {\frac{{F/i}}{{\pi \left[ {{\sigma _k}} \right]}}}\)