Cuộc cải cách của vua William được tiến hành trên những lĩnh vực nào?

Cuộc cải cách của vua William được tiến hành trên những lĩnh vực nào?

A. Lĩnh vực Kinh tế

B. Lĩnh vực Xã hội

C. Lĩnh vực quản lý nhà nước

D. Toàn diện trên nhiều lĩnh vực

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng