Gọi U, I là điện áp và dòng điện pha của một máy phát đồng bộ m pha thì công suất tác dụng 1 pha của máy phát sẽ là:

Gọi U, I là điện áp và dòng điện pha của một máy phát đồng bộ m pha thì công suất tác dụng 1 pha của máy phát sẽ là:

A. P = UI cosμ

B. P = mUI cosμ

C. P = UI

D. P = mUI

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng