Cho máy biến áp một pha, cuộn sơ cấp có 400 vòng, cuộn thứ cấp 800 vòng. Tiết diễn lõi thép 40cm$^{2}$. Nếu cuộn sơ cấp đấu vào nguồn 600V, 60Hz thì từ cảm cực đại trong lõi thép và điện áp thứ cấp sẽ là bao nhiêu?

Cho máy biến áp một pha, cuộn sơ cấp có 400 vòng, cuộn thứ cấp 800 vòng. Tiết diễn lõi thép 40cm$^{2}$. Nếu cuộn sơ cấp đấu vào nguồn 600V, 60Hz thì từ cảm cực đại trong lõi thép và điện áp thứ cấp sẽ là bao nhiêu?

A. Bm = 1,41T; U2 = 1200V

B. Bm = 14,1T; U2 = 1200V

C. Bm = 1,41T; U2 = 120V

D. Bm = 1,41T; U2 = 2400V

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng