Cho ổ trượt bôi trơn thủy động có độ hở hướng kính δ = 0,5 mm, khi làm việc có độ lệch tâm e = 0,2 mm. Khe hở nhỏ nhất giữa ngõng trục và lót ổ là:

Cho ổ trượt bôi trơn thủy động có độ hở hướng kính δ = 0,5 mm, khi làm việc có độ lệch tâm e = 0,2 mm. Khe hở nhỏ nhất giữa ngõng trục và lót ổ là:

A. 0,05

B. 0,10

C. 0,15

D. 0,20

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

\(\begin{array}{l}

\chi = 2.e/\delta \\

{h_{\min }} = \left( {D – d} \right)/2 – e = \delta \left( {1 – \chi } \right)/2

\end{array}\)