Cho trước tích số [pv] trong ổ trượt đỡ là 15 Mpa.m/s và tỷ số chiều dài/đường kính ngõng trục (l/d) bằng 1,1. Trục quay với tốc độ 950 vg/ph. Đường kính tính toán của ngõng trục (d, mm) theo tích số pv cho phép khi chịu tải hướng tâm R = 13500N là:

Cho trước tích số [pv] trong ổ trượt đỡ là 15 Mpa.m/s và tỷ số chiều dài/đường kính ngõng trục (l/d) bằng 1,1. Trục quay với tốc độ 950 vg/ph. Đường kính tính toán của ngõng trục (d, mm) theo tích số pv cho phép khi chịu tải hướng tâm R = 13500N là:

A. 40,7

B. 38,7

C. 36,7

D. 42,7

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

\(pv = \frac{{R.n}}{{\left( {19100.l} \right)}} \le \left[ {pv} \right] \Rightarrow d \ge \frac{{R.n}}{{19100.\left( {l/d} \right).\left[ {pv} \right]}}\)