Cho ổ trượt bôi trơn thủy động có độ hở hướng kính δ = 0.2 mm, khi làm việc có độ lệch tâm e = 0.05 mm. Biết hệ số an toàn là 2. Xác định tổng độ nhám (μm) lớn nhất của ngõng trục và lót ổ?

Cho ổ trượt bôi trơn thủy động có độ hở hướng kính δ = 0.2 mm, khi làm việc có độ lệch tâm e = 0.05 mm. Biết hệ số an toàn là 2. Xác định tổng độ nhám (μm) lớn nhất của ngõng trục và lót ổ?

A. 20

B. 25

C. 30

D. 35

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

\(\begin{array}{l}

\chi = 2.e/\delta \\

{h_{\min }} = \left( {D – d} \right)/2 – e = \delta \left( {1 – \chi } \right)/2\\

{h_{\min }} \ge s.\left( {{R_{z1}} + {R_{z2}}} \right) \Rightarrow \left( {{R_{z1}} + {R_{z2}}} \right)

\end{array}\)